Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

Φυσιογνωμία του Εργαστηρίου

Το "Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης" επιδιώκει τη διακλαδική έρευνα και τη διεπιστημονική συνεργασία πάνω σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του. 

Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με άλλους Τομείς, Τμήματα, Πανεπιστήμια, πολιτικούς, μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν ανάλογους στόχους και επιδιώξεις.

Η συνεργασία του με την Πολιτεία, όταν αυτή του ζητηθεί, περιορίζεται σε έργα γνωμοδοτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα και γίνεται με απόλυτη τήρηση των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ανεξαρτησίας γνώμης όπως προβλέπεται και κατοχυρώνεται από τη διεθνή και την ελληνική συνταγματική τάξη.